തകരുന്ന തലമുറ, മോചനം എവിടെ?/ Thakarunna thalamura,Mochanam Evide